Všeobecné obchodné podmienky
firmy Drevlux sk s.r.o., 900 85, Vištuk č.1
(ďalej len dodávatel‘)

 1. Písomná forma
  a/ Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitel’nou súčasťou Kúpnej zmluvy. Od týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné odchýlit‘ sa len na základe písomnej dohody dodávatel’a so zákazníkom. Údaje uvedené v kúpnej zmluve vychádzajú z objednávky zákazníka. Akákol’vek zmena objednávky musí mat‘ písomnú formu.
 2. Dodacie podmienky a lehoty
  a/ Tovar na objednávku je vyrobený podl’a výkresovej dokumentácie a objednávky zákazníka. Pri objednávke tohto tovaru je zákazník povinný zaplatit‘ požadovanú zálohu vo výške hodnoty materiálu. V prípade jednostranného bezdôvodného odstúpenia od zmluvy sa záloha na materiál objednávateľovi nevracia.
  b/ Zákazníkovi je kladená spoluzodpovednosť za úplnosť a presnosť projektu a zamerania, vykonaných projektovým manažérom. Za zameranie uskutočnené samotným zákazníkom, z ktorého vyplynuli pri montáži určité závady, dodávateľ nezodpovedá.
  c/ Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, čiastočne v demontovanom stave, v polotovaroch.
  d/ Dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať do 30 pracovných dní od dátumu podpisu kúpnej zmluvy, resp. od dátumu zloženia zálohy alebo poslednej zmeny projektu.
  e/ Ak je kupujúci v omeškaní so zložením doplatku zálohy na objednaný tovar, predlžuje sa priamoúmerne aj dodacia lehota na dodanie tovaru.
  f/ Zmena projektu zo strany zákazníka po odovzdaní do výroby do10 pracovných dní od podpisu zmluvy alebo poslednej zmeny projektu je spojená s prípadným 2% navýšením cenovej ponuky výroby. Ďalšie zmeny projektu po uplynutí doby 10 pracovných dní od podpisu zmluvy alebo poslednej zmeny projektu, kedy je dodávka alebo jej časť už vyrobená, ale tiež zmeny projektu pri montáži(ak sa nejedná sa o úpravy nutné pri montáži) sú klasifikované ako doobjednávky a zákazník musí zaplatiť plnú výšky dohodnutej ceny tovaru a tiež doobjednávky .
  g/ Ak dodávateľ zistí chybu v konštrukcii projektu alebo chybu výberu vstupného materiálu ,je povinný zákazníka so vzniknutou situáciou oboznámiť a navrhnúť riešenie do 15 pracovného dňa od podpisu kúpnej zmluvy alebo poslednej zmeny projektu. Môže nastať zmena ceny a termín dodávky. V prípade novej cenovej ponuky sa všetky platby upravujú v jej zmysle alebo prípadné cenové navýšenia sú splatné s druhou zálohou pred expedíciou tovaru
  h/ Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak výrobca objednaného tovaru alebo materiálu prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu objednávky zákazníka. Dodávateľ musí o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a prípadne vrátiť mu už zaplatenú zálohu.
  ch/ Dodaciu dobu môže dodávateľ predlžiť v prípade, že došlo k omeškaniu dodávky objednaného tovaru alebo materiálu, ktorú zapríčinil subdodávateľ.
  i/ Zákazník si môže po dohode s dodávateľom niektoré vybrané druhy vystaveného tovaru rezervovať. Pri rezervácii tovaru je povinný zaplatiť dodávateľovi zálohu vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny tovaru.
  j/ Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach dodávatel’a sú nezáväznými údajmi, pokial‘ neboli v kúpnej zmluve a výkresovej dokumentácii uvedené ako záväzné.
  k/ Povinnost’ou kupujúceho je zaistit‘ si osobu, ktorú splnomocní v prípade svojej neprítomnosti prevziat‘ zakúpený tovar od dodávatel’a (dopravcu). Pri odbere tovaru inou osobou než kupujúcim je táto osoba povinná predložit‘ dodávatel’ovi (dopravcovi) originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovat‘ z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady, tým vzniknuté, hradí kupujúci.
 3. Kúpna cena tovaru
  a/ Kúpna cena za objednaný tovar bude stanovená podl’a cenníkov dodávatel’a platných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodávatel‘ si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura, prípadne zmeny cien od subdodávatel’ov tovaru a materiálov.
  b/ V prípade dodatočného objednania tovaru zo strany zákazníka sa primerane zvýši aj kúpna cena.
 4. Platba
  a/ Zákazník je povinný zaplatit‘ dodávatel’ovi za objednaný tovar a tento si odobrat‘.
  b/ Záloha sa platí po podpise zmluvy vo výške 50% kúpnej ceny na účet dodávateľa.
  c/ Zálohu resp. doplatok do výšky 100% kúpnej ceny objednávateľ doplatí pred odberom tovaru na účet dodavateľa na základe vystavenej faktúry, v čase keď bude celá zákazka vyrobená a skompletovaná na sklade dodávateľa.
  d/ Doplatok za prípadnú montáž v skutočnej výške, objednávateľ zaplatí po dodaní a namontovaní predmetu objednávky v hotovosti . Platbu za dopravu a vynášku musí záplatiť pri prevzatí predmetu objednávky.
  e/ Ak zákazník neprevezme v dohodnutom termíne zaplatený tovar a doba omeškania trvá viac ako jeden kalendámy mesiac; je zákazník povinný uhradiť i skladovacie náklady. Skladné je určené paušálnou výškou 4 € denne. Dodávatel‘ je oprávnený tovar uskladnit‘ u tretej osoby na náklady zákazníka.
  f/ V prípade, že zákazník dodatočne odmietne zaplatit‘ a prevziat‘ objednaný tovar, zaplatená záloha sa zákazníkovi nevráti a prepadá v prospech dodávatel’a.
  g/ Náklady spojené s dopravou a montážou tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru. Zákazníkom budú účtované zvlášt‘ na základe jeho objednávky a podl’a cenového sadzobníka dodávateľa.
 5. Reklamácie
  a/ Dodávatel‘ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí zákazníkom. . Zákazník si môže prehliadnut‘ zaplatený a odobratý tovar i v priestoroch firmy dodávateľa na vyhradenom mieste. Zjavné vady tovaru alebo neúplný tovar, pokial‘ sú zistitel’né pri odovzdávaní tovaru, je zákazník povinný reklamovat‘ ihned‘. Ak zákazník súhlasí s prevzatím tovaru, vyznačí vady na dodacom liste s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie
  Pri neprijateľných vadách tovaru je zákazník oprávnený tovar neprevziat‘ a dohodnút‘ s dodávatel’om náhradný termín plnenia.
  b/ Vady a škody vzniknuté na tovare vlastnou dopravou a vlastnou montážou nemožno reklamovat‘.
  c/ Skryté vady tovaru možno reklamovat‘ v lehote najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená zákazníkom písomnou formou s predložením dokladu o zaplatení.
  d/ Dodávatel‘ poskytuje záruku na kvalitu tovaru. Reklamovat‘ nie je možné vady vzniknuté bežným opotrebením tovaru, vplyvom nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok, neodborným a neprimeraným zaobchádzaním alebo úmyselným poškodením.
  e/ Reklamovat‘ nemožno bežné odchýlky vo farbe alebo morení plôch masívneho a dyhovaného nábytku a bežné makroskopické znaky drevín.
  f/ Tovar, na ktorý sa vzt’ahuje reklamácia, bude zákazníkovi najskôr bezplatne opravený. Ak oprava nebude možná, bude na tovar poskytnutá dodatočná zl’ava. Dodávateľ‘ si vyhradzuje výhradné právo na posúdenie opravitel’nosti tovaru.
  g/ Dodávatel‘ rozhodne o reklamácii ihned‘ po jej doručení v zložitejších prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 1 mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokial‘ sa dodávatel‘ so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník tie isté práva, akoby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstránit‘.
  h/ Ak bude mat‘ tovar neodstránitel’nú vadu, bude vymenený.
  V prípade, že tento druh tovaru už nebude v predaji, zákazník má právo na odobratie iného druhu tovaru v rovnakej cenovej relácii alebo na vrátenie kúpnej ceny.
  ch/ Záruka na kvalitu tovaru sa neposkytuje na tovar predávaný so zl’avou.
  i/ Tovar vyrobený na objednávku (napríklad kuchyne, obývacie steny, spálne) je vyrobený podľa požiadaviek potvrdených zákazníkom (rozmery, materiál ), ktorý zodpovedá za ich úplnost‘ a správnost‘. Reklamácie z dôvodov chybných údajov poskytnutých zákazníkom k výrobe tohto tovaru sa neuznávajú.
 6. Prechod vlastníctva
  a/ Prechod vlastníckeho práva k predávanému tovaru nastáva v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 7. Záruka za dopravu
  a/ Ak zákazník požiada o dopravu na udanú adresu, zodpovedá dodávatel‘ za poškodenie tovaru pri dovoze.
 8. Záverečné ustanovenia
  a/ Všetky dohody medzi zákazníkom a dodávateľom musia byť uskutočnené písomnou formou.
  b/ Zákazník je povinný ihned‘ oznámit‘ zmenu adresy dodávateľovi.